Logowanie:Pracujemy: pn-pt 9:00-19:00

infolinia: (61) 415-20-93
koszt zgodnie z taryfą Twojego operatora


Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników Internetowego Serwisu Finansowego KASOMAT jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam również na zgodnym z prawem, rzetelnym i przejrzystym przetwarzaniem danych osobowych użytkowników.

Dlatego też niniejsza Polityka Prywatności zawiera najważniejsze informacje, jakie Twoje dane osobowe są zbierane, co z nimi robimy i kiedy ujawniamy je innym podmiotom. Wszelkie informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych otrzymasz również przy zakładaniu konta na naszym portalu, a także przy składaniu wniosku o udzielenie pożyczki. Zostaniesz również poinformowany o wszelkich zmianach w Polityce Prywatności w formie wiadomości e-mail, a najnowsza i obowiązująca jej wersja znajdować się będzie na niniejszej podstronie oznaczonej jako „Polityka Prywatności”.

I. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UZYSKANYCH W ZWIĄZKU Z REJESTRACJĄ W INTERNETOWYM SERWISIE FINANSOWYM KASOMAT

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w związku z rejestracją w Internetowym Serwisie Finansowym KASOMAT (dalej zwanym: „ISF KASOMAT”), jest spółka pod firmą Surat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dalej zwana: „SURAT”) przy ul. Strzeszyńskiej 213, 60-479 Poznań wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000432560, akta rejestrowe spółki przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP 7792407961, numer REGON 302209835, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, telefon kontaktowy: (61) 415 20 93, adres e-mail: dane.osobowe@kasomat.pl.

 2. SURAT powołał Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym dotyczących realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres email dane.osobowe@kasomat.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Surat Sp. z o.o., ul. Strzeszyńskiej 213, 60-479 Poznań.

 3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez SURAT w poniższych celach:
  - Zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umowy lub inne czynności niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy stwierdzonej zaakceptowanym przez Ciebie Regulaminem Internetowego Serwisu Finansowego regulującym prawa i obowiązki użytkowników portalu internetowego umożliwiającego korzystanie z ISF KASOMAT; podstawą prawną przetwarzania jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  - Marketing bezpośredni, w tym profilowanie do celów marketingowych i analitycznych – SURAT przetwarza dane osobowe w tym zakresie, albowiem posiada uzasadniony interes administratora danych, na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO tj. możliwość prowadzenia własnego marketingu bezpośredniego;
  - Wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust .1 a) RODO; masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  - Marketing usług partnerów SURAT (chcesz poznać dane partnerów – kliknij),także po wygaśnięciu umowy kredytu konsumenckiego lub w sytuacji, gdy nie dojdzie do jej zawarcia; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust .1 a) RODO, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  - Uzasadnione interesy związane z dochodzeniem roszczeń i ochrony naruszonych praw SURAT – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust .1 f) RODO,

 4. SURAT przetwarza następujące dane osobowe pozyskane od Ciebie lub osób trzecich:
  a. Imię i nazwisko,
  b. nr i seria dowodu osobistego,
  c. nr PESELd. adresy email,
  e. hasło do logowania na koncie klienta na portalu ISF Kasomat
  f. numer telefonu kontaktowego,
  g. adres IP

 5. SURAT może udostępniać Twoje dane osobowe swoim partnerom (chcesz poznać dane partnerów – kliknij) w powyżej wskazanych celach, w tym w celach marketingowych w przypadku udzielenia przez Ciebie na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. SURAT może również przekazywać dane osobowe podmiotom, które przetwarzają te dane na zlecenie SURAT np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom profesjonalnie zajmującym się przetwarzaniem danych w celu weryfikacji zdolności kredytowej – na podstawie umów zawartych z tymi podmiotami przez SURAT. Wskazane podmioty przetwarzają dane osobowe tylko na rzecz i polecenie SURAT z zachowaniem wszelkich wymogów i standardów ochrony danych osobowych.

 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres czasu:
  - Dane osobowe, które przekazałeś nam na podstawie udzielonej zgody, będziemy przechowywać dopóki zgoda ta nie zostanie cofnięta.
  - Dla celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy stwierdzonej zaakceptowanym przez Ciebie Regulaminem Internetowego Serwisu Finansowego regulującym prawa i obowiązki użytkowników portalu internetowego umożliwiającego korzystanie z ISF KASOMAT lub z innego tytułu.
  - Dla celów działań windykacyjnych – do momentu zbycia roszczeń firmom windykacyjnym lub przedawnienia Twoich roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego.

 8. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W szczególności masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego SURAT.

 9. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody masz prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 10. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY POŻYCZKI Z INSTYTUCJĄ POŻYCZKOWĄ – SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: POLSKA PLATFORMA FINANSOWA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w związku z wnioskiem o udzielenie pożyczki jest spółka pod firmą: Polska Platforma Finansowa Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (nazywana dalej w punkcie II Polityki Prywatności również: „Administratorem”), przy Pl. Władysława Andersa 7, Poznań, kod pocztowy 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000632303, akta rejestrowe spółki przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 7831738858, numer REGON: 365201709, kapitał zakładowy spółki w wysokości: 200.000,00 zł, telefon kontaktowy: (61) 415 20 93, adres e-mail: dane.osobowe@kasomat.pl.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym dotyczących realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres emaildane.osobowe@kasomat.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Polskej Platformy Finansowej Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 213, 60-479 Poznań.

 3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w poniższych celach:
  - Rozpatrzenie wniosku o pożyczkę, zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umowy lub inne czynności niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy pożyczki; podstawą prawną przetwarzania jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  - Ocena zdolności kredytowej; podstawą prawną przetwarzania jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 9 ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. Nr 126, poz. 715 z późniejszymi zmianami) nakładającym na Administratora obowiązek dokonania oceny zdolności kredytowej przed zawarciem umowy,
  - Marketing bezpośredni, w tym profilowanie do celów marketingowych i analitycznych – Administrator przetwarza dane osobowe w tym zakresie, albowiem posiada uzasadniony interes administratora danych, na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO tj. możliwość prowadzenia własnego marketingu bezpośredniego;
  - Wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust .1 a) RODO; masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  - Uzasadnione interesy związane z dochodzeniem roszczeń i ochrony naruszonych praw Administratora; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust .1 f) RODO,

 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe pozyskane od Ciebie lub osób trzecich:
  a. Imię i nazwisko,
  b. nr i seria dowodu osobistego,
  c. nr PESEL
  d. adresy email,
  e. numer telefonu kontaktowego,
  f. adres IP
  g. wykształcenie,
  h. stan cywilny,
  i. płeć,
  j. adresy email,
  k. numer telefonu kontaktowego,
  l. numer konta bankowego
  m. dane adresowe (adres zameldowania i korespondencyjny) klienta: ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość/poczta,
  n. nazwa i rodzaj pracodawcy lub uczelni,
  o. numer telefonu kontaktowego do pracodawcy,
  p. dochód netto,
  q. Informacje o kredytach i limitach bankowych.

 5. Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania, polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie zdolności kredytowej. Wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia umowy kredytu, z zastrzeżeniem, że masz prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
  Administrator może udostępniać Twoje dane w celach windykacji zewnętrznym firmom windykacyjnym, w tym spółce pod firmą Help Inkasso Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy Pl. Władysława Andersa 7, Poznań, kod pocztowy 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000644246. Administrator może również przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które przetwarzają te dane na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom profesjonalnie zajmującym się przetwarzaniem danych w celu weryfikacji zdolności kredytowej – na podstawie umów zawartych z tymi podmiotami przez Administratora, w szczególności pośrednikowi kredytowemu – spółce pod firmą Surat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibąw Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000432560. Wskazane podmioty przetwarzają dane osobowe tylko na rzecz i polecenie Administratora z zachowaniem wszelkich wymogów i standardów ochrony danych osobowych.

 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres czasu:
  - Dane osobowe, które przekazałeś nam na podstawie udzielonej zgody, będziemy przechowywać w celu przetwarzania określonego zgodą dopóki zgoda ta nie zostanie cofnięta.
  - Dane osobowe podane przez Ciebie we wniosku o pożyczkę będziemy przechowywać w celu zawarcia do czasu zakończenia postępowania sprawdzającego i zawarcia umowy lub odrzucenia wniosku o udzielenie pożyczki.
  - W przypadku zawarcia umowy pożyczki będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów wykonania umowy, do czasu obowiązywania umowy z zastrzeżeniem wskazanych powyżej i poniżej terminów;
  - Dla celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy lub z innego tytułu.
  - Dla celów działań windykacyjnych dane osobowe będą przechowywane do momentu całkowitego zaspokojenia roszczeń, sprzedaży roszczeń firmom windykacyjnym lub przedawnienia Twoich roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego.
  - Dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania do celów marketingowych i analitycznych Administrator przetwarza dane osobowe do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  - Wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust .1 a) RODO; masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W szczególności masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora.

 8. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody masz prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY POŻYCZKI Z INSTYTUCJĄ POŻYCZKOWĄ – SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: TAIMEN POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w związku z wnioskiem o udzielenie pożyczki jest spółka pod firmą: Taimen Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (nazywana dalej w punkcie III Polityki Prywatności również: „Administratorem”), przy Pl. Władysława Andersa 7, Poznań, kod pocztowy 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000628106, akta rejestrowe spółki przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 7831738841, numer REGON: 365026063, kapitał zakładowy spółki w wysokości: 200.000,00 zł, telefon kontaktowy: (61) 415 20 93, adres e-mail: dane.osobowe@kasomat.pl.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym dotyczących realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres email: dane.osobowe@kasomat.pl lub pisemnie na adres: Inspektora Ochrony Danych Taimen Polska Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 213, 60-479 Poznań.

 3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w poniższych celach:
  - Rozpatrzenie wniosku o pożyczkę, zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umowy lub inne czynności niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy pożyczki; podstawą prawną przetwarzania jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  - Ocena zdolności kredytowej; podstawą prawną przetwarzania jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 9 ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. Nr 126, poz. 715 z późniejszymi zmianami) nakładającym na Administratora obowiązek dokonania oceny zdolności kredytowej przed zawarciem umowy,
  - Marketing bezpośredni, w tym profilowanie do celów marketingowych i analitycznych – Administrator przetwarza dane osobowe w tym zakresie, albowiem posiada uzasadniony interes administratora danych, na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO tj. możliwość prowadzenia własnego marketingu bezpośredniego;
  - Wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust .1 a) RODO; masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  - Uzasadnione interesy związane z dochodzeniem roszczeń i ochrony naruszonych praw Administratora; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust .1 f) RODO,

 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe pozyskane od Ciebie lub osób trzecich:
  a. Imię i nazwisko,
  b. nr i seria dowodu osobistego,
  c. nr PESEL
  d. adresy email,
  e. numer telefonu kontaktowego,
  f. adres IP
  g. wykształcenie,
  h. stan cywilny,
  i. płeć,
  j. adresy email,
  k. numer telefonu kontaktowego,
  l. numer konta bankowego
  m. dane adresowe (adres zameldowania i korespondencyjny) klienta: ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość/poczta,
  n. nazwa i rodzaj pracodawcy lub uczelni,
  o. numer telefonu kontaktowego do pracodawcy,
  p. dochód netto,
  q. Informacje o kredytach i limitach bankowych.

 5. Administrator może udostępniać Twoje w celach windykacji zewnętrznym firmom windykacyjnym, w tym spółce pod firmą Help Inkasso Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy Pl. Władysława Andersa 7, Poznań, kod pocztowy 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000644246. Administrator może również przekazywać dane osobowe podmiotom, które przetwarzają te dane na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom profesjonalnie zajmującym się przetwarzaniem danych w celu weryfikacji zdolności kredytowej, w szczególności pośrednikowi kredytowemu – spółce pod firmą Surat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000432560 – na podstawie umów zawartych z tymi podmiotami przez Administratora. Wskazane podmioty przetwarzają dane osobowe tylko na rzecz i polecenie Administratora z zachowaniem wszelkich wymogów i standardów ochrony danych osobowych.

 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres czasu:
  - Dane osobowe, które przekazałeś nam na podstawie udzielonej zgody, będziemy przechowywać w celu przetwarzania określonego zgodą dopóki zgoda ta nie zostanie cofnięta.
  - Dane osobowe podane przez Ciebie we wniosku o pożyczkę będziemy przechowywać w celu zawarcia do czasu zakończenia postępowania sprawdzającego i zawarcia umowy lub odrzucenia wniosku o udzielenie pożyczki.
  - W przypadku zawarcia umowy pożyczki będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów wykonania umowy, do czasu obowiązywania umowy z zastrzeżeniem wskazanych powyżej i poniżej terminów;
  - Dla celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy lub z innego tytułu.
  - Dla celów działań windykacyjnych dane osobowe będą przechowywane do momentu całkowitego zaspokojenia roszczeń, sprzedaży roszczeń firmom windykacyjnym lub przedawnienia Twoich roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego.
  - Dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania do celów marketingowych i analitycznych Administrator przetwarza dane osobowe do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  - Wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust .1 a) RODO; masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W szczególności masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora.

 9. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody masz prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 10. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI PORĘCZENIA Z PORĘCZYCIELEM – SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: PARTNERS OF SECURITIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w związku z wnioskiem o zawarcie umowy o świadczenie usługi poręczenia jest spółka pod firmą: Partners of Securities Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (nazywana dalej w punkcie IV Polityki Prywatności: „Administratorem”), przy ul. Strzeszyńskiej 213, kod pocztowy 60-479 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000680420, akta rejestrowe spółki przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP 7831755012, numer REGON 367405296, kapitał zakładowy 500.000,00 zł, telefon kontaktowy: (61) 415 20 93, adres e-mail: dane.osobowe@kasomat.pl.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym dotyczących realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres email dane.osobowe@kasomat.pl lub pisemnie na adres: Inspektora Ochrony Danych Partners of Securities Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 213, 60-479 Poznań.

 3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w poniższych celach:
  - Rozpatrzenie wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usługi poręczenia, zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umowy lub inne czynności niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy; podstawą prawną przetwarzania jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  - Ocena zdolności kredytowej; podstawą prawną przetwarzania jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO- Marketing bezpośredni, w tym profilowanie do celów marketingowych i analitycznych – Administrator przetwarza dane osobowe w tym zakresie, albowiem posiada uzasadniony interes administratora danych, na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO tj. możliwość prowadzenia własnego marketingu bezpośredniego;
  - Wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust .1 a) RODO; masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  - Uzasadnione interesy związane z dochodzeniem roszczeń i ochrony naruszonych praw Administratora; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust .1 f) RODO,

 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe pozyskane od Ciebie lub osób trzecich:
  a. Imię i nazwisko,
  b. nr i seria dowodu osobistego,
  c. nr PESEL
  d. adresy email,
  e. numer telefonu kontaktowego,
  f. adres IP
  g. wykształcenie,
  h. stan cywilny,
  i. płeć,
  j. adresy email,
  k. numer telefonu kontaktowego,
  l. numer konta bankowego
  m. dane adresowe (adres zameldowania i korespondencyjny) klienta: ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość/poczta,
  n. nazwa i rodzaj pracodawcy lub uczelni,
  o. numer telefonu kontaktowego do pracodawcy,
  p. dochód netto,
  q. Informacje o kredytach i limitach bankowych.

 5. Administrator może udostępniać Twoje dane w celach windykacji zewnętrznym firmom windykacyjnym, w tym spółce pod firmą Help Inkasso Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy Pl. Władysława Andersa 7, Poznań, kod pocztowy 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000644246. Administrator może również przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, które przetwarzają te dane na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom profesjonalnie zajmującym się przetwarzaniem danych w celu weryfikacji zdolności kredytowej – na podstawie umów zawartych z tymi podmiotami przez Administratora, w szczególności pośrednikowi kredytowemu – spółce pod firmą Surat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000432560. Wskazane podmioty przetwarzają dane osobowe tylko na rzecz i polecenie Administratora z zachowaniem wszelkich wymogów i standardów ochrony danych osobowych.

 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres czasu:
  - Dane osobowe, które przekazałeś nam na podstawie udzielonej zgody, będziemy przechowywać w celu przetwarzania określonego zgodą dopóki zgoda ta nie zostanie cofnięta.
  - Dane osobowe podane przez Ciebie we wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usługi poręczenia będziemy przechowywać w celu zawarcia do czasu zakończenia postępowania sprawdzającego i zawarcia umowy lub odrzucenia wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usługi poręczenia.
  - W przypadku zawarcia umowy pożyczki będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów wykonania umowy, do czasu obowiązywania umowy z zastrzeżeniem wskazanych powyżej i poniżej terminów;
  - Dla celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy lub z innego tytułu.
  - Dla celów działań windykacyjnych dane osobowe będą przechowywane do momentu całkowitego zaspokojenia roszczeń, sprzedaży roszczeń firmom windykacyjnym lub przedawnienia Twoich roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego.
  - Dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania do celów marketingowych i analitycznych Administrator przetwarza dane osobowe do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  - Wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust .1 a) RODO; masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W szczególności masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora.

 9. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody masz prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 10. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

dni

Aby pożyczyć w Kasomat.pl najpierw wyełnij wniosek korzystając z komputera.

Podaj swój email, a wyślemy Ci przypomnienie:

Wyślij przypomnienie


Partnerzy Kasomat.pl

Copyrights © 2013 Surat Sp. z o.o. jesteśmy partnerem